top of page

כתב אישום|עו"ד איתי שוחט

 

מהו כתב אישום?

כתב אישום, הינו כתב התביעה בהליך הפלילי בו מפרטת המדינה את העובדות העומדות בבסיס המעשה העברייני, הוראות החוק בגינם הנאשם עומד לדין וכן את עדי התביעה אשר ברצונה להעיד.

בנוסף כתב האישום כולל את פרטי ההתקשרות עם התביעה, האם בכוונת התביעה לעתור למאסר וכן האם בכוונתם לעתור לחלוט רכוש.

תיק פלילי נפתח על ידי הגשת כתב האישום לבית המשפט המוסמך לדון בתיק (לחץ כאן לקריאת מאמר "הליך הפלילי" מאת עורך דין איתי שוחט)

 

האם כל אדם יכול לנסח כתב אישום ולהגישו לבית משפט כמו תביעה אזרחית?

כעקרון לא, ישנם מקרים חריגים אשר מאפשרים הגשת כתב אישום על ידי אדם פרטי ולא על ידי המדינה עצמה. הליך זה נקרא "קובלנה פלילית פרטית" וניתן להגיש אותה אך ורק במספר מצומם של עבירות כגון איומים, פגיעה בפרטיות וכיו"ב.

אין אפשרות למשל לרשום קובלנה פלילית פרטית ולהגישה לבית המשפט המחוזי בעבירת רצח.

 

האם התביעה יכולה לתקן את כתב האישום לאחר הגשתו לבית המשפט?

כן, אבל זה בכפוף למספר מגבלות. לאחר הגשת כתב האישום, על הנאשם למסור את תשובתו לכתב האישום. לאמור, על הנאשם לציין, האם הוא מסכים לעובדות המפורטות בכתב האישום, לאשמה העולה מהן וכיו"ב.

במידה וברצון התביעה לתקן את כתב האישום עובר למסירת תשובה על ידי הנאשם, היא יכולה לעשות זאת בכל עת בכפוף למתן הודעה לבית המשט. לאמור, אין לבית המשפט סמכות לבטל את התיקון, אלא על התביעה מוטלת החובה ליידע את בית המשפט.

במידה וברצון  התביעה לתקן את כתב האישום, לאחר מתן תשובת הנאשם לכתב האישום, עליה לבקש רשות מבית המשפט לבצע את התיקון.

 

האם בתי המשפט נעתרים בקלות לבקשת תיקון של התביעה לאחר מסירת תשובת הנאשם לאישום?

שאלה זו תלויה בשני מרכיבים עיקריים. המרכיב הראשון נוגע למהות התיקון, במידה והתיקון הוא קוסמטי ואינו מהותי אז ככל הנראה בית המשפט יאפשר זאת, במידה והתיקון הוא מהותי מאוד ופגוע בהגנת הנאשם מבלי שלאחרון הייתה אפשרות להתמודד עם הפגיעה בהגנתו, כלל הנראה בית המשפט לא יאפשר את התיקון.

המרכיב השני נוגע לזמן בו מבוקש התיקון. אם התיקון מבוקש כבר ממש לקראת סיום המשפט, לבית המשפט יהיה קשה יותר להיעתר לבקשת התיקון.

 

אם עולה במהלך המשפט כי נאשם ביצע עבירה אחרת שאינה מופיעה בכתב האישום, האם הוא יורשע בביצועה.

על מנת שנאשם יורשע בעבירה שלא מופיעה בכתב האישום על הבית המשפט לקבוע כי לנאשם הייתה הזדמנות נאותה להתגונן מפני האשמה החדשה שלא הופיעה בכתב האישום.

במצב דברים זה, אין באפשרות בית המשפט להשית עונש גבוה יותר מהקבוע בהוראת החיקוק שכן מופיעה בכתב האישום. אך עם זאת, חשוב להבהיר כי עת עולה אשמה אחרת, בסמכות המשטרה לחקור את העבירה ולתביעה יש זכות להגיש כתב אישום בהליך אחר בגין העבירה החדשה והכל בתנאי שהנאשם לא נתן עליה את הדין עדין.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

 

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page