top of page

ערעור פלילי

מה זה ערעור פלילי?

לכל אדם אשר נשפט בדין הפלילי, יש לו זכות שעניינו יובא בפני שתי ערכאות. הן המותב ששמע את התיק והכריע את דינו והן מותב של ערעור בהרכב של שלושה שופטים בבית המשפט המחוזי או העליון.

כל אדם יכול להחליט אם הוא רוצה לעשות שימוש בזכות זו אל לאו, למעט במקרים בהם הנאשם נידון למיתה ואז עניינו מובא בפני ערכאת ערעור גם לא לפי בקשתו באופן אוטמאטי (פס"ד אייכמן)

 

סעד הזמנים להגשת הערעור הינו 45 יום אבל אפשר לבקש הארכה ואם היום האחרון נופל על שבת, מועדי ישראל או פגרת בית המשפט, אז הספירה נעצרת ולאחר סיום הפגרה או החג היא מתחדשת באופן מיידי

 

 

האם יש ערעור על החלטות ביניים?

בהליך הפלילי בניגוד להליך אזרחי, אין ערעור על החלטות ביניים. לדוגמא, אתם מנהלים הליך הוכחות ומתנגדים להגשת מסמך כלשהוא לבית המשפט. השופט כן מקבל את המסמך, אתה לא יכולים לערער על כך או על כל החלטת ביניים אחרת כגון הכרעת דין,שאלות של קבילות ראיות וכיו"ב.בסיום ההליך ובמסגרת הערעור על ההליך כולו, תוכלו לעלות טיעונים בנוגע לשיקול דעתו של בית המשפט על קבלת המסמך לדוגמא.

ישנם הליכים נלווים להליך כגון בקשות לקבלת חומר חקירה, בקשות לפסילת שופט וכיו"ב שיש עליהם הליכי ערעור נפרדים ומנותקים מההליך עצמו.

 

 

האם בית המשפט שומע עדים מחדש בהליך הערעור?

לא, בית המשפט יושב כערכאת ערעור, הוא לא שומע עדים והוא לא מנהל מחדש את המשפט. בית משפט של ערעור יש סמכות לשמוע עדים, אבל נהוג שבמידה ומתעוררת סוגייה עובדתית חדשה שחשובה להכרעה והיא לא לובנה בבית משפט הדיוני (הבית משפט הראשון) אז בית משפט לערעור יחזיר את הדיון אך ורק באותה סוגייה בחזרה לדיון מחודש בבית משפט למטה ועל כך תהיה זכות ערעור. דוגמא מפורסמת היא בעניין רצח תאיר ראדה ז"ל. הנאשם זדורוב ערער לבית המשפט העליון והציג ראיות חדשות בנוגע לחוות דעת מומחה של טביעת נעל. בית המשפט העליון, הורה לבית המשפט המחוזי להתכנס בשנית ולשמוע עדים אך ורק בעניין חוות הדעת החדשה ולאחר מכן לקבוע האם זה משנה את הכרעת הדין המרשיעה או שמא לא.

 

 

 

במה בית משפט של ערעור דן?

הוא דן בכל הסוגיות שעלו בבית משפט הראשון. בעקרונית בית המשפט דן בשתי סוגיות עיקריות. ראשונה הכרעת הדין והשנייה העונש.

בכל הנוגע להכרעת הדין, בית המשפט לא יתערב בקלות בהכרעת הדין, אלא רק במקרים בהם זה עולה בפירוש שיש טעות. בית המשפט של ערעור לא ראה את העדים, לא התרשם מהם ועל כן הוא לא יתערב בממצאים אלו שנקבעו על ידי בית המשפט קמא(בית המשפט הראשון)

 

בכל הנוגע לסוגיית העונש, בית המשפט יתערב רק אם הוא רואה שבית המשפט הראשון חרג באופן ניכר מהעונש הנהוג או התעלם מנושאים כאלה ואחרים.

 

 

חשוב לזכור, זכות הערעור ניתנת רק למי שהכרעת הדין מצאה אותו אשם. אם זוכתי וזה לא משנה מחמת מה, אין לי זכות ערעור לבית המשפט.

 

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page