top of page

החזרת תפוס

ההליך הפלילי נוגע בעיקר בחשוד ובנאשם ובקורבנות העבירה. בכל הנוגע להחזרת תפוס, ההליך הפלילי מתייחס גם למי שלא קשור לביצוע העבירה. לדוגמא מעסיק שנותן את הרכב לעובד שלו שמבצע עם הרכב עבירה והרכב נתפס על ידי המשטרה אשר מבקשת לחלט אותו. אב שנותן את הרכב לבנו שמבצע עם הרכב עבירה וכיו"ב. במאמר זה, אסקור את המסגרת החוקית וכן מה ניתן לעשות בעניין זה.

 

 

מה זה תפוס?

למשטרת ישראל סמכות לפי פקודת סדר הדין הפלילי מעצר וחיפוש, התשכ"ט 1969 לתפוס חפצים.

סעיף 32 מסמיך את השוטרים לתפוס חפצים, אין זה משנה אם זה רכב או טלפון נייד או כסף.

עת החפצים נתפסו והועברו לחזקת המשטרה הם נקראים "תפוסים" מכן שם ההליך החזרת תפוס.

 

מתי לשוטר יש סמכות לתפוס חפצים?

סמכות השוטר היא במקרים הבאים:

א.בחפץ נעברה עבירה- למשל רכב שבוצע בו עבירת אונס

ב.עומדים לעבור עבירה בחפץ.

ג.החפץ אמור לשמש כראייה בהליך משפטי בגין אותה עבירה- טלפון שצילם ביצוע עבירת שוד.

ד.החפץ ניתן כשכר לביצוע עבירה- כסף ששולם עבור סמים

ה.החפץ שימש כאמצעי לביצוע- למשל רכב שמביא שודדים למקום השוד.

 

 

כמה זמן המשטרה יכולה להחזיק בחפץ?

סמכות זו הינה לתפוס את החפץ עד להגשת כתב אישום ולאחר הגשת כתב אישום הסמכות להמשיך ולתפוס את החפץ עד להכרעת דין.

במידה ולא הוגש כתב אישום תוך שישה חודשים מיום התפיסה על המשטרה להחזיר את החפצים לידי המחזיק.לבית משפט שלום יש סמכות להאריך את התקופה על פי שיקול דעתו.

במידה והוגש כתב אישום הסמכות איננה מוגבלת בזמן אלא היא קשורה בקשר ישיר לתוצאות התיק הפלילי עצמו. 

 

 

האם ניתן לבקש להחזיר את החפצים?

כן, פותחים הליך מיוחד אשר נקרא החזרת תפוס.

בהליך זה, המחזיק החוקי של החפץ מבקש לקבל אותו בחזרה.

אם מדובר בהחזקה כדין, קרי יש ראיות לביצוע עבירה, המדינה עומדת בעילות שציינתי למעלה ומבקשת לחלט את החפץ בסוף ההליך הפלילי או עדין מבצעת פעולות חקירה בחפץ אז על בית המשפט לקבוע תנאים לשחרור של החפץ.

אם המדינה לא עומדת בתנאים החפץ יוחזר לבעלים

 

 

מהם התנאים אשר משמשים לשחרור החפץ?

ראשית חשוב לציין, כי אם החפץ אינו משמש כראייה , בית המשפט יסכים בדרך כלל לשחרורו של התפוס בתנאים שתכף אפרטם וכל זאת בכפוף לכך שלא מדובר בחפץ שהתקבל כשכר לביצוע עבירה או מוחזק של כדין כגון חפצים גנובים וכיו"ב.

הקביעה לשחרור התפוסים נקבעה בהלכת לרגו עבודות עפר. שם נקבעה כי לבחון את החזרת התפוסים בהתאם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולזכות הקניין הקנויה לכל אדם כזכות יסוד בסיסית.

 

לאור העובדה כי בשלב זה של הדיון אין עדין הכרעת דין, ניתן לשחרר את התפוסים בכפוף לכך שמופקדות ערבויות אשר יבטיחו שהתפוס לא יוברח על ידי הנאשם או מבקש הזכות.

 

על כן, למשל אם עסקינן ברכב להלן רשימה קצרה של תנאים שיקבעו על ידי בית המשפט:

א. הפקדה במזומן של 30% מערך הרכב

ב.חתימה על ערבות צד ג' בגובה מחצית משווי הרכב.

ג.חתימה על התחייבות עצמית בגובה חצי או למעלה מכך משווי הרכב

ד. איסור דיספוזיציה ברכב בכל דרך או צורה.

ה. ביטוח צד ג' שתמלוגי הביטוח לטובת המדינה.

ו. עיקול הרכב לטובת המדינה.

 

בסופו של יום , יש סיכוי לקבל את התפוסים בחזרה גם אם זה בתנאים כאלו ואחרים.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page