top of page

יצוג אסירים בעתירות אסיר ובפני ועדות שחרורים

גם אם נשפטתם לתקופת מאסר על ידי בית המשפט, אין זה אומר שתרצו את כלל התקופה. היום באמצעות ועדת השחרורים וכן הגשת עתירות מנהליות ניתן לקצר כשליש מתקופת המאסר וכן לצאת לחופשות במהלך המאסר, ביקורי התייחדות ועוד. תחום זה הינו תחום מנהלי הנושק לתחום הפלילי, משרדנו מייצג אסירים בתחום זה הן בפני ועדת השחרורים והן בפני בית המשפט המחוזי.

 

האם כל אסיר זכאי לקיצור 1/3?

לא. ככלל האסירים אינם זכאים לקיצור תקופת המאסר, אלא שמדובר בזכות הניתנת אך ורק למי שעומד בקריטריונים שנקבעו בחוק שחרור מוקדם ממאסר וכן בהלכות בית המשפט העליון.

כל אסיר זכאי לעמוד בפני הועדה וכן שיתקיים דיון בעניינו, אך אין ודאות כי אכן הוא ישוחרר שחרור מוקדם.

 

משמעות שחרור מוקדם

עת שחרור האסיר על ידי ועדת השחרורים, האסיר ממשיך להיות תחת כותרת של אסיר אך יש לו רשיון מועדת השחרורים להסתובב חופשי.

על האסיר לעמוד בתנאי הרשיון אשר כוללים עבודה קבועה, חתימה במשטרה, מעצר בית לילי, השתתפות בתוכנית שיקומית וכן תנאים נוספים שנקבעו על ידי הועדה.

 

מהם הקריטריונים לשחרור מוקדם?

הקריטריונים מפורטים בסעיף 9 לחוק שחרור מוקדם ממאסר ומורכבים משתי קביעות שונות:

  1. שהאסיר אינו מסכן את הציבור

  2. שהשחרור יביא לשיקומו של האסיר

 

חוק שחרור מוקדם ממאסר, קבע קריטריונים נוספים כגון: משך המאסר, העבירה בה הורשע האסיר, מידע מודיעני בתוך הכלא, חוות דעת משטרת ישראל, תוכנית שיקומית, התנהגות בכלא , יציאה לחופשות, האם מדובר במאסר ראשון או שהאסיר ריצה מאסרים בעבר, האם יש בעברו הפקעת רשיון ועוד.

 

כיצד מתנהלת ועדת השחרורים?

ועדת השחרורים מורכבת משופט שלום בדימוס, נציג ציבור ועו"ס, כאשר לכולם זכות הצבעה שווה. בנוסף יש נציג שב"ס ללא כל זכות הצבעה.

הועדה מאורגנת על ידי קצין ועדת השחרורים מטעם שירות בתי הסוהר.

בפני הועדה מופיע האסיר ועורך דין פלילי אשר מייצג אותו וכן מטעם המדינה מופיע היועץ המשפטי לממשלה אשר מסמיך את פרקליטות המחוז להופיע במקומו.

הצדדים טוענים ללא סדרי דין מיוחדים והועדה מחליטה לאחר שמיעת כלל הטענות, קריאת החומר ובחינת כלל הנסיבות.

 

זכות ערעור

על החלטת הועדה יש זכות ערעור להרכב בית המשפט המחוזי אשר יושב כהרכב מנהלי של שלושה שופטים. ההרכב בוחן את שיקול דעתה של הועדה ובמידה והיא לא חרגה משיקול הדעת על פי כלל הדין המנהלי, בית המשפט לא יתערב וישנה את ההחלטה.

 

מה קורה כאשר אסיר מפר את תנאי הרשיון?

עת האסיר משתחרר הוא משוחרר עם רשיון. במידה והוא מבצע הפרה, בסמכות הועדה תחת כותרת של ועדת הפקעה, להורות על החזרת האסיר למשך כל תקופת השליש (אין זה משנה מתי בוצעה ההפרה) בחזרה לבית הסוהר לריצוי מאסר.

עם זאת, הועדה יכולה להורות על הארכת תקופת השליש מבלי להפקיע וזאת במקרים מתאימים.

בנוסף, במקרה והאסיר מבצע עבירה במהלך תקופת השליש ונשפט לתקופת מאסר, הועדה מחוייבת להפקיע את תקופת הרשיון, אך היא יכולה להפקיע רק חלק מתקופת הרשיון שאינה פחותה מחצי מתקופת המאסר.

 

תפקידו של העורך דין בייצוג בועדת השחרורים

על העורך דין מוטלת עבודה רבה. באפשרות העורך דין לפעול אל מול גורמי בית הסוהר על מנת להוציא את האסיר לחופשות, לאפשר לו להשתלב בתוכניות שיקומיות בתוך בית הסוהר, לפעול אל מול משטרת ישראל וכן לפעול אל מול גורמי שיקום חיצוניים.

בנוסף, לאסיר ישנה זכות טיעון בפני הועדה ועל כן ישנה חשיבות לשכור עורך דין המתמצא בועדות שחרורים ועתירות אסירים.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page