top of page

משפט זוטא| עו"ד איתי שוחט

 

המחוקק מצא לנכון לקבוע, כי ההודאת נשאם מחוץ לכותלי בית משפט יכולה להוות ביחד עם ראייה מסוג של דבר מה נוסף את הבסיס היחיד להרשעת נאשם במיוחס לו בכתב האישום. 

חשוב להבהיר, הודאת נאשם מחוץ לכותלי בית משפט יכולה להיות קבילה באמצעות שומע ההודאה. לאמור, במידה ונאשם מודה בפני חוקר משטרה כי הוא שדד בנק ובמהלך המשפט הנאשם חוזר בו מההודאה אותה מסר במשטרה, התביעה יכולה להעיד את השוטר שרשם את ההודאה ובכך להוכיח כי הנאשם אכן הודאה וזאת מבלי שהנאשם יאשר זאת. 

אך לצורך כך, על התביעה לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 12 לפקודת הראיות( לצורך דיון מעמיק בדיני הראיות- קרא את המאמר הבא)

 

אם כן, מה התנאים הקבועים בסעיף 12 לפקודת הראיות?

סעיף 12 לפקודת הראיות קובע, כי הודאת חוץ של נאשם תתקבל בבית המשפט כראייה רק במידה והתביעה תוכיח כי ההודאה ניתנה מרצון טוב וחופשי. 

קרי המחוקק קבע, כי כל עוד ההודאה נגבתה תחת איום,פיתוי,השאה או כל דבר אחר אשר שולל את רצונו הטוב והחופשי של הנאשם, אין מקום לקבל את אותה ראייה כהודאה. במידה והתביעה מצליחה להוכיח כי מסירת ההודאה הינה תולדה של החלטה פנימית של מוסר ההודאה, אזיי בית המשפט יקבל זאת כהודאת חות על כל המשמעיות הנלוות לכך מבחינה ראייתית. 

 

מה נחשוב למעשה פסול של התביעה

שאלה זו הביאה לשנים רבות של התגוששות בין התביעה לסנגוריה בכל הנוגע לאמצעים הפסולים והפעלתם כלפי חשודים בחקירה. עם השנים, חל שינוי והיום בתי המשפט נאותים יותר לפסול הודאות של נאשמים וזאת גם מחוץ לאבות הפסול הקבועים בפסיקה. 

בית המשפט העליון, קבע מספר אבות פסול בכל הנוגע לחילוץ הודאה שלא כדין מחשוד.

עובר לקביעת הלכת יששכרוב, בית המשפט פסל הודאות רק במידה והוא חשש שעסקינן בהודאה שווא שנמסרה רק עקב הפעלת לחץ ,איום,אלימות,תרמית,פיתוי והשאה שלא כדין על ידי היחידה חוקרת.

היום, ניתן לקבוע כי יש מקום לפסול הודאה גם במידה ואבות הפסול לא הופעלו בעניינו של החשוד אלא ניתן לפסול את ההודאה במידה והוא לא זכה לראות עורך דין ולהתייעץ עימו עובר לחקירתו. 

הלכה זו שנקבעה על ידי נשיאת בית המשפט העליון לשעבר השופטת דורית בינייש כונתה בשם "כלל הפסילה הפסיקתי"

כלל הפסילה ערך מאזן בין עוצמת הפגיעה בזכות הנאשם לעורך דין לבין החשדות המיוחסים לו. כך שיש סיכוי גדול יותר שהודאת נאשם בעבירה של החזקת סם לשימוש עצמי תפסל בד בבד שהודאת נאשם אם אותם נסיבות בעבירת רצח לא תפסל ותתקבל כהודאה בבית המשפט.

עם השנים, בית המשפט העליון מתח ביקרות על כלל זה ומצא לנכון להקל במעט ולקבוע כי ניתן גם לפסול הודאות ללא קשר לחומרת העבירה המיוחסת לנאשם. 

 

אם כן, איך ניתן לפסול הודאת נאשם במהלך המשפט עצמו?

לפני תחילת כל משפט, על הנאשם למסור את כפירתו והאם הוא מסכים להגיש את הודעותיו של הנאשם במשטרה. במידה והנאשם אינו מסכים להגיש את הודעותיו של הנאשם במשטרה, עליו לנהל משפט זוטא. 

משפט זוטא, הינו משפט קטן בתוך המשפט הגדול בו בית המשפט בוחן אך ורק את שאלת קבילות הודאת הנאשם על פי סעיף 12 לפקודת הראיות וכן על פי כלל הפסילה הפסיקתי. 

במהלך משפט הזוטא, מעיד גובה ההודאה, עדים נוספים מטעם התביעה וכן הנאשם עצמו ועדי הגנה. 

יכול ובית המשפט, יבקש להכריע בשאלת הזוטא מיד לאחר סיום משפט הזוטא ויכול ובית המשפט יבקש להכריע בשאלת הזוטא במסגרת המשפט הכולל. 

 

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page