top of page

קבילות ראיות בדין הפלילי|עו"ד איתי שוחט

מה הן ראיות בלתי קבילות?

מתי בית המשפט יפסול ראיות בעודו יושב בדין בעניינים פלילים?

האם בסמכותו של בית המשפט לקבל ראיות לא קבילות?

האם בסמכותו של בית המשפט לפסול ראיות שהן קבילות על פניו?

 

האם כל ראייה נכנסת לתוך אולם בית המשפט?

כל נושא הראיות בדין הפלילי מאוגד במסגרת פקודת הראיות וסדר הדין הפלילי. בניגוד לדין האזרחי בו יש מקרים שניתן להתנות על דיני הראיות, בדין הפלילי דיני הראיות אינן ניתנים לשינוי והקביעה בחוק ביחד עם הלכות בית המשפט העליון, הן אלו שקובעות אם ראייה תוכל לשמש כנגד הנאשם או לטובתו או שמא לאו.

המונח קבילות ראיות מגדיר אלו ראיות ניתן לעשות בהן שימוש ואלו ראיות לא ניתן לעשות בהם שימוש. גם אם מתקיים מקרה בו מוצגת ראייה בלתי קבילה בבית המשפט בדין הפלילי ועורך דינו הפלילי של הנאשם אינו מתנגד, עדין לבית המשפט חל איסור מוחלט לעשות בראייה שימוש לצורך הכרעת דינו של הנאשם.

 

מהן ראיות בלי קבילות?

פקודת הראיות מגדירה מי רשאי להעיד ומי לא, מה הן ראיות קבילות ומה הן לא. בנוסף לקביעה בחוק, התפתחו הלכות של בית המשפט העליון אשר הכשירו ראיות או ביטלו את כישורתן.

על קצה המזלג ניתן לציין את הראיות הבאות כבלתי קבילות:

  • עדות מפי השמועה בפוף לאי עמידה בסייגים הקבועים בפקודת הראיות.

  • עדות של בן או בת זוג והורה או ילד למעט בעבירות אלימות או מין.

  • פלט מחשב במידה ואין ראיות המצביעות על אופן השימוש שנעשה במחשב וכן על אופן תוכנות הגנה מפני וירוסים של המחשב.

  • הודאה שנגבתה ללא רצון טוב וחופשי של הנאשם

 

מהי סמכותו של בית המשפט לפסול ראיות בלי קבילות?

בית המשפט מחויב על פי החוק לא לקבל ראיות בלתי קבילות ולא עשות בהן שימוש. בית המשפט רשאי לשמוע את הראייה לצורך הכרעה בשאלה האם היא קבילה או לאו, אך אין באפשרותו להכשיר את הראייה.

עם השנים, חל שינוי בדיני הראיות וכיום בתי המשפט מכניסים יותר ויותר ראיות גם אם על פניו הן נראות כבלתי קבילות לתוך אולם בית המשפט, אך המשקל שניתן לראיות אלו נמוך משמעותי מראיות קבילות.

סמכות בית המשפט לפסול ראיות שהושגו תוך פגיעה בזכויות הנאשם

מטרתן של דיני קבילות הראיות, למנוע מבית המשפט לקבוע ממצאים שבעובדה על סמך ראיות שאינן מצביעות באמת על מה שאירע.

לדוגמא, הכלל שפוסל עדות מפי השמועה בא למנוע מצב בו עד יעיד על דברים שהוא שמע מצד שלישי. בית המשפט לעולם לא ידע האם הצד השלישי אכן ראה את הדברים או שזה פרי דמיונו לעומת עד שאכן ראה וקלט את הדברים בחושיו ומעיד על כך.

עם זאת, ישנם מקרים בהם בית המשפט יפסול ראיות שמצביעות על כך שבוצעה עבירה, כגון הודאה של נאשם, סכין או סמים שנתפסים בכיס מכנסיו של הנאשם.

אין מחלוקת כי אם אדם נתפס נושא בכיסו סכין ברחוב, אזי הוא ביצע עבירה של החזקת סכין למטרה לא כשרה. אבל במידה והחיפוש על אותו אדם לא נעשה על פי החוק ועל פי הלכת בן חיים (לחץ כאן לקריאת מאמר על דיני החיפוש). עדין על אף שהוכח לבית המשפט כי אכן הנאשם החזיק סכין, על פי עתירתו של העורך הדין הפלילי, בית המשפט יפסול את הראייה וזאת לאור העובדה כי הראייה הושגה תוך רמיסת זכויותיו של הנאשם.

בשנים האחרונות התפתחה הלכה שיפוטית אשר משנה את נקודת האיזון בכל הנוגע לקבילות ראיות שהושגו תוך כדי פגיעה בזכויות חשודים ועצורים. בעניין זה ראה הלכת יששכרוב (לחץ כאן לקריאת מאמר בנושא פסילת הודאות) וכן אבו עצא.


צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page